Keresés:

Elektrotechnika

Az anyagmérnök hallgatók a tárgy keretén belül megismerkednek az elektrotechnika alapjaival, alapjelenségivel. Az előadások tematikája mentén haladó gyakorlatok keretében, a részt vevők alapvető ismereteket és méréstechnikai készségeket szereznek egyszerű áramkörök összeállításán, számításán és mérésén keresztül.

Tárgyfelelős: Dr. Kocserha István
Anyagmérnök-képzés BSc

Finomkerámia technológiák

A hagyományos és műszaki finomkerámiaipar főbb alapanyaginak, technológiáinak és technológiai berendezéseinek megismerésén keresztül a hallgatók képesek lesznek a tárgykörben megismert technológiákat használó gyártó üzemekben mérnökként bekapcsolódni a termelési folyamatokba.

Tárgyfelelős: Dr. Kocserha István
Anyagmérnök-képzés BSc

Kerámia mázak

A tantárgy célja a hallgatók megismertetése a kerámia mázak alapanyagaival, mázazási eljárásokkal és technológiákkal. A tárgy az alábbi témaköröket fedi le: Mázak összetétele, szerkezete, mázalkotó oxidok; Összetétel meghatározása; Mechanikai, kémiai, fizikai-kémiai, termikus tulajdonságok; Színek, színező oxidok; Mázazó berendezések; Égetés, olvadás, határréteg kialakulás; Hibák, megszüntetési lehetőségek; Vizsgálati módszerek - keménységmérés, karcvizsgálat, koptató vizsgálat, hevítő mikroszkópos vizsgálat, dilatációs vizsgálat, vegyi vizsgálat.

Tárgyfelelős: Dr. Simon Andrea
Anyagmérnök-képzés BSc

Kerámiák alakadása I.

A tantárgy elsajátítása során a hallgatónak képessé kell válnia a kerámiaiparban használt legjellemzőbb alakadási technológiák alkalmazására az alap- és segédanyagok – masszák és porok – reo-mechanikai tulajdonságai alapján. Meg kell ismernie a kerámiaiparban használt öntési technológiák elméleti alapjait, a falvastagság képződés matematikai leírását és a kerámia masszák extrudálásának elméleti és gyakorlati alapjait.

Tárgyfelelős: Dr. Simon Andrea
Anyagmérnök-képzés BSc

Kerámiák alakadása II.

A tantárgy elsajátítása során a hallgatónak képessé kell válnia a kerámiaiparban használt alakadási technológiák tervezésére és alkalmazására, az alakadás során lejátszódó fizikai-, és mechanikai folyamatok leírására, méretezésére. Meg kell ismerniük és érteniük az olvadékok hengerlése során ébredő mechanikai feszültségek és anyagáramlási folyamatok okait és nagyságát. Képessé kell válniuk kerámiaipari extrúderek, porsajtók és fröccsgépek présszerszámainak mechanikai méretezésére, különös tekintettel az alakításra kerülő massza anyagjellemzőire és reológiai tulajdonságaira.

Tárgyfelelős: Dr. Gömze A. László
Anyagmérnök-képzés MSc

Kerámiák anyagvizsgálata

A tárgy keretében a hallgatók megismerkednek minden olyan vizsgálati módszerrel, amely a műszaki és nem műszaki kerámiák esetén felhasználhatók. A hallgatók képesek lesznek megítélni, milyen anyagszerkezeti problémához, milyen vizsgáló módszert kell és szükséges rendelni. A félév első harmadában a hallgatók megismerkednek a modern kísérlettervezési módszerekkel. Gyakorlati feladatok segítségével megtanulják a kísérlettervek helyes összeállításának lépéseit, a tervezéshez és a kiértékeléshez felhasználható programokat. A szemeszter második részében, a leggyakoribb kerámiai anyagvizsgálati módszereket ismerik meg a hallgatók. Minden módszer esetén megvizsgáljuk, hogy mikor érdemes használni, milyen mérési eredmények nyerhetők használatukkal, milyen korlátokkal és hibákkal rendelkeznek. Külön foglalkozunk az egyes módszerekhez szükséges minta előkészítési követelményrendszerrel.

Anyagmérnök-képzés MSc

Kerámiatan I.

A kerámiák alaptulajdonság rendszereinek általános ismertetése, átfogó jellemzése. A ma ismert és használt kerámiákról és a hozzájuk kapcsolódó technológiákról a mérnöki alapismeretek megszerzése, fizikai, kémiai, mechanikai tulajdonságokat befolyásoló faktorok hatásmechanizmusainak megismerése, vizsgálati és értékelési módszerek elsajátítása BSc szinten. Gyakorlati jegyzőkönyv

Tárgyfelelős: Dr. Gömze A. László
Anyagmérnök-képzés BSc

Kerámiatan II.

A hallgatónak képessé kell válnia a legjellemzőbb oxid- és nem-oxidkerámiák tulajdonság-rendszereinek megértésére, előállítási műveleteinek tervezésére, fejlesztésére; valamint technológiai rendszerek működtetésére az alap- és segédanyagok megválasztásától a késztermék tulajdonságainak optimalizálásáig-különös tekintettel az ipar különböző ágazatai által megkövetelt igényekre.

Tárgyfelelős: Dr. Gömze A. László
Anyagmérnök-képzés BSc

Műszaki kerámiák

tantárgy elsajátítása során a hallgatónak képessé kell válnia a leggyakoribb oxid (Al2O3, Y2O3, ZrO2, …) és nem-oxid (SiC, B4C, CBN, Si3N4, AlN, …) műszaki kerámiák anyagának és gyártási technológiájának megválasztására a felhasználó (ipari alkalmazó) által megkívánt mechanikai, fizikai, kémiai, termikus és biológiai tulajdonságok alapján. Meg kell ismernie azokat az alap- és segédanyagokat, valamint technológiai műveleteket is, amelyekkel ezen tulajdonságok befolyásolhatók.

Tárgyfelelős: Dr. Gömze A. László
Anyagmérnök-képzés BSc

Portechnológiák

A hallgatók kellő jártasságának biztosítása porszerű anyagok előállításában, szállításában, raktározásában, valamint a kezelésükkel kapcsolatos környezetvédelmi kérdésekben. Képesek lesznek önállóan porkeverékek elemzésére, jellemzésére, valamint porkeverékek adott gyakoriság görbe szerinti előállítására. A témához kacsolódó vizsgálati eljárások megismerése mellett az alábbi területeken szereznek ismereteket: Porok általános tulajdonságai. A szemcseméret, szemcsealak, felületi „érdesség”, keménység, mechanikai szilárdság, mikro- és makroszerkezet, porozitás, nedvességtartalom. A szemcseátmérő különböző értelmezése, a fajlagos felület és a szemcseátmérők meghatározása, számítása. Porok előállítása: aprítás és őrlés. Az aprítás és őrlés elmélete és gépei. Porok porlasztva szárítása. Porok szemcseméret és összetétel szerinti szétválasztása; szétválasztó berendezések kialakítása és működési elve. Porok szállítása és tárolása. Porok leválasztása és szűrése levegőből – technológiai berendezések. Porok keverő és homogenizáló berendezései.

Tárgyfelelős: Dr. Kocserha István
Anyagmérnök-képzés BSc

Szellemi tulajdon védelme

A tantárgy célja a szellemi tulajdon védelmére létrehozott jogi oltalmi formáinak megismertetése a hallgatókkal. A tantárgy bemutatja a hathatós szellemi tulajdonvédelem eszköztárát. Különösképpen az alább felsorolt tématerületeket tárgyalja részletesen. A szellemi tulajdonvédelem ágai és azok tárgykörei. A szerzői jog fogalma, tárgya és hatálya. A szerzői jogvédő irodák feladata és jelentősége. Az önkéntes műnyilvántartás fogalma és jelentősége valamint az eljárás menete. A szerzőt megillető jogok és ezek korlátai. Az egyes műfajok, műtípusok, illetve felhasználások sajátos szabályai. A szakkönyv, mint szerzői jogi mű, a szabadfelhasználás esetei. A szakcikk, mint szerzői jogi mű, idézés és hivatkozás. A kapcsolt és szomszédos jogosultságok és azok korlátai a szerzői jogban. Az iparjogvédelemben ismert oltalmi formák felsorolása és tárgyköreinek rövid áttekintése. A szabadalom, mint iparjogvédelmi oltalmi forma tartalma és korlátai. A szabadalmi leírás szerkezetét. Mi az igénypontok szerepe és szerkezete. A szabadalmaztathatóság feltétele. Az EU szabadalmak megszerzésének lehetőségei. A szabadalmi adatbázisok felépítése és jelentősége. A használati mintaoltalmi bejelentés tartalma és felépítése. A védjegyek jelentősége és oltalmi köre. A bécsi és nizzai osztályozási rendszer tartalma. A közösségi védjegy. A formatervezési mintaoltalom terjedelme és jelentősége. A földrajzi árujelzők jelentősége. Az érvényesítés módszere és ennek az oltalmi formának a tartalma.

Anyagmérnök-képzés MSc

Szilikátipari gépek

A hallgatók a tárgy keretében ismereteket szereznek a szilikátiparban alkalmazott technológia berendezések tárgykörében. Képesek lesznek elkülöníteni a berendezések főbb konstrukciós elemeit, mechanikus, elektronikus, hidraulikus és pneumatikus részek szerepét, működési elvét. A kurzus keretében áttekintésre kerülnek a szilikátiparban használatos berendezések építőelemei, ezek funkcióik főbb paramétereik. A berendezések mechanizmusainak vizsgálata. A mechanizmusokat működtető vezérlések és szabályozási elvek bemutatása. Automatizálások alapelvei, a technológiai folyamatok automatikus működésének megértéséhez.

Tárgyfelelős: Dr. Kocserha István
Anyagmérnök-képzés MSc

Szilikáttechnológiák

A cement és beton technológiák gyártási folyamatának, berendezéseinek bemutatása a hallgatók számára. A cementgyártás alapanyagainak, előkészítő műveleteinek, gyártási folyamatának ismertetése. Cementminősítő vizsgálatok. A betontechnológia alapjainak ismertetése. Összetétel, betongyártási technológiák bemutatása. Szabványos minősítő vizsgálatok.

Tárgyfelelős: Dr. Géber Róbert
Anyagmérnök-képzés BSc

Tégla- és cserépipari technológiák

A tégla- és cserépipar alapanyaginak, technológiájának és technológiai berendezéseinek teljes körű bemutatása a hallgatók számára. A főbb alapanyagok, technológiáik és technológiai berendezések megismerésén keresztül a hallgatók képesek lesznek a tárgykörben megismert technológiákat használó gyártó üzemekben mérnökként bekapcsolódni a termelési folyamatokba A tantárgy hallgatása során a hallgatók részleteiben megismerik a durvakerámia ipar részét képező tégla és cserépgyártás teljes technológiájával. Bemutatásra kerül az alapanyagok ásványi összetétele, az egyes komponensek technológiára gyakorolt hatása, az iparban elfogadott bevizsgálási módszerek. A hallgatók végigkövethetik a tégla és cserépgyártás technológiáját úgy, hogy közben részletesen megismerik az egyes berendezések felépítését és működését. Tárgyalásra kerülnek a különböző agyagtárolók, adagoló, aprító és homogenizáló valamint alakadó gépek. Taglaljuk a termékek tulajdonságmódosításának lehetőségeit a technológiai paraméterek változtatásával vagy adalékanyagok alkalmazásával. Az alkalmazott szárítók és kemencék bemutatása mellett szó lesz az egységrakomány képző berendezésekről is.

Tárgyfelelős: Dr. Kocserha István
Anyagmérnök-képzés BSc

Üvegipari technológiák

Az üvegipar alapanyagainak, technológiájának és technológiai berendezéseinek teljes körű bemutatása a hallgatók számára. Az üveg általános ismertetése, üvegfajták és üvegösszetételek (kereskedelmi üvegek, műszaki üvegek, zománcok). Az üveg tulajdonságainak ismertetése, ezen belül a mechanikai, hőtani, hangtani, fénytani, mágneses, elektromos és felületi tulajdonságok részletezése. A fizikai tulajdonságok kiszámítása a vegyi összetételből. Az üveg vegyi tulajdonságai (az üveg mállása, savállósága, stb.). Az üvegben keletkező feszültségek megismertetése. Az üveg kristályosodása. Az üveggyártás nyersanyagai és a keverékgyártás technológiája. Különböző típusú üvegolvasztó kemencék felépítése és működése. Az üvegipari késztermékek gyártástechnológiája (síküveg, öblösüveg, izzólámpa búra, üvegszál, stb.).

Tárgyfelelős: Dr. Simon Andrea
Anyagmérnök-képzés BSc

Top